REGULAMIN

HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ W NYSIE

zarządzanej przez Agencję Rozwoju Nysy sp. z o. o. z siedzibą w Nysie na ul. Marcinkowskiego 2-4 z dnia 2 listopada 2017 r.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. HALA NYSA, zwana również Halą Sportowo-Widowiskową w Nysie, jest obiektem położonym przy ul. Sudeckiej 23, 48-303 Nysa, wraz z przyległym gruntem.
 2. HALA NYSA jest zarządzana i administrowana przez Agencję Rozwoju Nysy Sp. z o. o. z siedzibą w Nysie, przy ul. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw pod nr KRS 1087917693 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, posiadającą kapitał zakładowy 39 872 500.00 zł, opłacony w całości, NIP7531891768, REGON 531303212, zwaną dalej ARN.
 3. HALA NYSA jest miejscem organizowania wydarzeń, akcji społecznych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, jak również konferencji, wystaw, targów, sympozjów naukowych, w tym również imprez masowych podlegającym rygorom ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. 62 poz. 504, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o bezpieczeństwie, i innych przedsięwzięć zwanych dalej imprezami.
 4. HALA NYSA składa się z pomieszczeń spełniających niezależne funkcje: płyta główna z trybunami, sala konferencyjna, sky boxy, siłownię, pomieszczenia gastronomiczne, szatnie, parkingi zewnętrzne, pomieszczenia techniczne i biurowe oraz inne.
 5. Niniejszy Regulamin dotyczy całego Obiektu, przy czym dodatkowe szczegółowe uregulowania zawarto w regulaminach: parkingu, sky boxów, płyty głównej.
 6. Niniejszy Regulamin utożsamia określenie Najemcy z określeniem: Organizator Imprezy. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Najemcy należy przez to rozumieć Organizatora. Nawet, jeżeli jest to odrębny podmiot.
 7. Najemca, uczestnicy Imprez oraz inne osoby przebywające na terenie Obiektu są bezwzględnie zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Hali Nysa, a Najemca oraz uczestnicy Imprez Masowych dodatkowo zobowiązani są do przestrzegania ustawy o bezpieczeństwie wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
 8. Warunkiem zapewnienia porządku bezpieczeństwa osób przebywających na Hali Nysa jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tejże ustawy.
 9. HALA NYSA wyposażona jest w systemy monitoringu wizyjnego. System pozwala rejestrować:
  1. wizerunek każdej osoby przebywającej w Obiekcie;
  2. przebieg zdarzeń;
  3. zdarzenia w pomieszczeniach technicznych, administracyjnych oraz wynajętych, a także niedostępnych dla publiczności.
 10. Wejście lub wjazd na teren Obiektu jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na nagrywanie dla potrzeb Najemcy lub Agencji Rozwoju Nysy, oraz jest równoznaczne z akceptacją monitoringu. Nagrania z monitoringu mogą być podstawą pociągnięcia do prawnej odpowiedzialności osób, które nie dostosują się niniejszego regulaminu.
 11. Całodobowe usługi dozoru i ochrony osób i mienia wewnątrz Obiektu realizuje agencja działająca na rzecz ARN, której pracownicy są stosownie umundurowani, zwana dalej Ochroną. Zakres uprawnień pracowników Ochrony reguluje odrębna umowa, a obejmuje ona między innymi:
  1. uruchamianie procedur alarmowych w sytuacjach zagrożenia;
  2. sprawdzanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń;
  3. dopilnowanie wygaszania światła oraz wyłączenie wszelkich urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do pracy ciągłej;
  4. weryfikację zamknięcia pomieszczeń po zakończonej pracy oraz weryfikacja kompletności oddanych kluczy Ochronie;
  5. weryfikację zamknięcia drzwi korytarzy, drzwi przeciwpożarowych w czasie ich nieużywania i w związku zakazem czasowego lub stałego blokowania mechanizmów samo-zamykających drzwi;
  6. prawo wstępu, przy udziale Najemcy i ARN, do pomieszczeń w celu weryfikacji ich stanu, w tym w szczególności w celu ochrony mienia oraz w wypadkach zagrożenia.
 12. Na terenie Obiektu usługi gastronomiczne świadczy podmiot na zasadach wyłączności. Rezygnacja w wyłączności dla celów organizowania imprezy wymaga osobnego ustalenia Stron Umowy, co do zakresu włączenia i jego kosztów. Korzystający z Obiektu, Najemca zobowiązuje się nie prowadzić na terenie Obiektu Żadnych usług gastronomicznych oraz dystrybucji napojów i żywności.
 13. Za pozostawienie bez opieki przedmioty na terenie Obiektu Hala Nysa nie ponosi odpowiedzialności. Do rzeczy znalezionych na terenie Obiektu zastosowanie mają odpowiednie przepisy o rzeczach znalezionych oraz kodeksu Cywilnego w tym w szczególności art. 187 i 189 KC.
 14. Wejście lub wyjazd na teren HALI NYSA jest równoznaczne z akceptacją obowiązujących Regulaminów I zobowiązaniem do ich przestrzegania.
 15. Postanowienia zawarte w Regulaminie nie zastępują postanowień umów najmu lub innych umów dotyczących udostępniania pomieszczeń i powierzchni Obiektu, lecz mają charakter uzupełniający. W przypadku rozbieżności, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w poszczególnych umowach.
 16. Żadna cześć Obiektu nie może być wykorzystywana do celów mieszkalnych.

§2

ZASADY WSTĘPU I PRZEBYWANIA NA TERENIE OBIEKTU 

 1. Prawo wstępu na teren HALI NYSA mają osoby posiadające:
  1. ważny bilet wstępu na imprezę;
  2. zaproszenie dla gości lub karty wstępu wydane przez Organizatora Imprezy lub Najemcę Obiektu;
  3. identyfikatory wydane przez Organizatora Imprezy lub Najemcę Obiektu;
  4. identyfikatory wydane przez Agencję Rozwoju Nysy;
  5. ważne legitymacje służbowe funkcjonariuszy służb państwowych, przedstawicieli jednostek komunalnych i sanitarnych uprawnionych do czynności kontrolnych po uprzednim zgłoszeniu się do przedstawicieli Najemcy, Agencji Rozwoju Nysy i HALI NYSA.
 2. Osoby wchodzące do Obiektu są zobowiązane do okazywania służbie porządkowej Najemcy lub Ochronie biletu wstępu lub innego dokumentu wymienionego w us. 1 uprawnionego do wstępu.
 3. Do Obiektu nie będą wpuszczane osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 4. Osoby wchodzące na teren Obiektu mają obowiązek posiadania dokumentu ze zdjęciem umożliwiającym ustalenie tożsamości.
 5. Osoby małoletnie, w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenie Obiektu wyłącznie z opiekunem.
 6. Osoby wchodzące do Obiektu mogą zostać poddane czynnościom polegającym na przeglądaniu zawartości rzeczy lub bagażu pod rygorem uznania prawa do odmowy wstępu lub usunięcia z Obiektu każdej osoby odmawiającej poddania się tym czynnościom.
 7. Agencja Rozwoju Nysy lub Ochrona może odmówić wstępu do Obiektu osobom, których obecność może być uznana za zagrożenie dla bezpieczeństwa, porządku, dobrego wizerunku HALI NYSA i współpracowników oraz Sponsora Tytularnego.
 8. Dostęp do Obiektu może być ograniczony w związku w organizacją Imprez oraz ich charakterem.
 9. Osoby wykonujące usługi, naprawy, remonty na terenie Obiektu mogą wjechać lub wejść na postawie wcześniej przesłanych i zatwierdzonych wykazów osób oraz pojazdów.

§3

BILET WSTĘPU, ZAPROSZENIE, KARTA WSTĘPU

 1. Bilet wstępu, zaproszenie, karta wstępu lub identyfikator zapewnia posiadaczowi uprawnienia oraz nakłada obowiązki określone w Regulaminie Obiektu, Regulaminie Imprezy w Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego.
 2. Bilet wstępu, zaproszenie lub karta wstępu upoważniają do:
  1. poruszania się po strefach i sektorach przeznaczonych dla publiczności oraz zajęcia określonego miejsca,
  2. uczestnictwa w wydarzeniu w czasie określonym przez Najemcę,
 3. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do:
  1. okazywania ważnego biletu wstępu lub zaproszenia lub karty wstępu oraz posiadanego bagażu.
  2. korzystania z wejść i wyjść oraz układu komunikacyjnego wyznaczonych dla potrzeb danej Imprezy,
  3. zachowania się w sposób powszechnie przyjęty i zgodny z normami, obyczajami i zasadami kultury i poszanowania innych osób,
  4. posiadania biletu wstępu, zaproszenia lub karty wstępu przez cały czas przebywania w Obiekcie,
  5. niezwłocznego zgłaszania dostrzeżonego zagrożenia dla osób lub mienia odpowiednim służbom porządkowym,
  6. stosowania się wszelkich komunikatów wydawanych podczas pobytu w Obiekcie.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące biletu wstępu, zaproszenia, karty wstępu lub organizacji Imprezy, uczestnik Imprezy ma prawo zgłaszać Organizatorowi.

§4

OBOWIĄZKI OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W OBIEKCIE

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie HALI NYSA:
  1. środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  2. napojów alkoholowych, z wyjątkiem kupna i spożywania na terenie Obiektu, w miejscach do tego wyznaczonych, napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu,
  3. broni wszelkiego rodzaju, noży, łańcuchów, pałek, kijów, maczet i innych,
  4. innych przedmiotów niebezpiecznych, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
  5. pojemników z gazami, substancjami żrącymi, trującymi lub farbującymi albo innych przedmiotów i urządzeń służących do ich rozpylania,
  6. butelek, szklanek, plastikowych i metalowych puszek,
  7. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  8. instrumentów i urządzeń mechanicznych do wytwarzania nadmiernych dźwięków i hałasów,
  9. wskaźników laserowych,
  10. elementów ubioru mogących służyć do maskowania twarzy w celu utrudnienia identyfikacji,
 2. Ponadto zabrania się uczestnikom Imprez:
  1. przebywania w sektorach i na poziomach trybun innych niż wskazane na bilecie wstępu lub zaproszeniu lub karcie wstępu,
  2. przebywania w strefach HALI NYSA wyłączonych dla uczestników,
  3. blokowania przejść, wejść i wyjść ewakuacyjnych oraz zawężenia szerokości wejść i wyjść, stania i siadania na schodach, blokowania wejść i wyjść prowadzących na widownię;
  4. blokowania ciągów komunikacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratunkowych, dróg ewakuacyjnych,
  5. używania dornów i innych urządzeń latających lub poruszających się w innych sposób wewnątrz Obiektu oraz nad terenem HALI NYSA,
  6. rzucania jakimkolwiek przedmiotami, używania wulgarnego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek, obrażania jakimikolwiek osób, wywieszania oraz eksponowania napisów i transparentów o treści obraźliwej, prowokacyjnej, rasistowskiej lub mogących naruszać dobra osobiste i uczucia innych osób,
  7. rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, odpalania petard i rac,
  8. palenia tytoniu wewnątrz Obiektu, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
  9. pisania, rysowania lub naklejania na ścianach i urządzeniach oraz oklejania jakimikolwiek drukami,
  10. prowadzenia jakichkolwiek działalności gospodarczej, w tym sprzedawania jakichkolwiek towarów, biletów, kart wstępu bez zgody Najemny oraz Hali Nysa.
  11. rozdawania jakichkolwiek druków i ulotek, prowadzenia agitacji oraz prowadzenia zbiórek pieniężnych bez zgody Najemcy oraz Hali Nysa.
  12. wprowadzania zwierząt,
  13. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu Obiektu,
  14. używania infrastruktury i wyposażenia znajdującego się na terenie HALI NYSA w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 3. Zabrania się pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów,
 4. Na terenie Obiektu drzwi korytarzy oraz drzwi przeciwpożarowe są bezwzględnie zamknięte po każdorazowym przejściu i w czasie kiedy nie są używane. W szczególności zabrania się stałego lub czasowego blokowania mechanizmów samozasysających drzwi.

§5

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU PODCZAS IMPREZ

 1. Obowiązkiem osób przebywających podczas Imprez jest wykonywanie poleceń upoważnionych pracowników ARN, HALI NYSA, Ochrony, a także służb zatrudnionych przez organizatora Imprezy, służb ochrony, porządkowych i informacyjnych oraz poleceń wydawanych przez uprawnionych funkcjonariuszy w tym Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Imprezy masowe odbywają się na podstawie przepisów o bezpieczeństwie.
 3. Z terenu Imprezy wyłącza się między innymi:
  1. pomieszczenie firm współpracujących z HALĄ NYSA w zakresie cateringu, ochrony i sprzątania,
  2. pomieszczenie biurowe i administracyjne Hali Nysa
  3. pomieszczenia techniczne w tym wymiennikownie, rozdzielnie elektryczne, maszynownie dźwigów, kotłownie oraz pomieszczenia magazynowe.
  4. inne pomieszczenia: wynajęte na podstawie odrębnych umów, sky boxy, pomieszczenia kasowe, pomieszczenie monitoringu, centrum dowodzenia.
   Pomieszczenia określone wyżej nie są udostępniane Najemcy oraz uczestnikom Imprezy.
 4. W trakcie trwania Imprezy nie udostępnia się dla uczestników Imprezy pomieszczeń wynajętych. Do pomieszczeń tych zaliczamy: pomieszczenia dla zawodników, trenerów, masażystów i rehabilitantów, pomieszczenia siłowni i rozgrzewko-we, garderoby gwiazd, pokoje wypoczynku ekip produkcyjnych i zespołów występujących, sale konferencyjne, sale przeznaczona dla dziennikarzy oraz inne pomieszczenia, do których Najemca ograniczył dostęp.
 5. Do pomieszczeń określonych w punkcie 3 występuje bezwzględny brak dostępu dla Najemcy i uczestników. Do pomieszczeń określonych w punkcie 4 dostęp jest możliwy jedynie na podstawie uprzednio ustalonego przez Najemcę sytemu przepustek, akredytacji lub identyfikatorów.
 6. Pracownicy ARN oraz pracownicy firm współpracujących: sprzątającej, ochrony wchodzą i wychodzą z Obiektu na podstawie na podstawie stosownych identyfikatorów. Najemca otrzymuje wzór takiego identyfikatora. Najemca może wydać dodatkowe, własne akredytacje lub identyfikatory dla ARN i firm współpracujących na podstawie przedłożonych list. Akredytacje lub identyfikatory należny nosić w widocznym miejscu i okazywać na każde wezwanie uprawnionej osoby do ich weryfikacji.
 7. Dostęp do płyty głównej oraz poszczególnych poziomów Obiektu jest możliwa wtedy, gdy wynika to z zawartej umowy między Najemcą a ARN oraz wynika ze scenariusza realizowanego przez Najemcę.
 8. Najemca, Organizator Imprezy Masowej zobowiązany jest do uzyskania zgody na przeprowadzenia Imprezy Masowej Burmistrza Miasta Nysa, za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, wydanej w formie decyzji administracyjnej.
 9. Najemca, Organizator składając wnioski o wydanie opinii Komendanta Powiatowego Policji w Nysie oraz opinii Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Nysie o przeprowadzenie Imprezy Masowej przedkładają kopię tych wniosków do Agencji Rozwoju Nysy.
 10. Najemca, Organizator odpowiada za porządek i bezpieczeństwo Imprezy.
 11. Najemca, Organizator przed rozpoczęciem Imprezy w terminie zgodnym z umową dostarcza do ARN decyzję o której mowa w punkcie 8 wraz z opiniami: Komendanta Powiatowego Policji w Nysie, Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Nysie, Nyskiego Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Inspektora Sanitarnego w formie postanowienia oraz dostarcza kopię ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom Imprezy organizowanej zgodnie w Umową Najmu Obiektu.
 12. Najemca, Organizator powołuje Kierownika do spraw Bezpieczeństwa, który reprezentuje Organizatora w zakresie bezpieczeństwa Imprezy. Organizator przekazuje niezwłocznie, nie później niż w chwili rozpoczęcia Imprezy, informację o mogących wystąpić zagrożeniach porządku, o ewentualności uznania Imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz o liczebności służb ochrony, porządkowej i informacyjnej na poszczególnych poziomach 0, 1 ,2 wraz z ciągami komunikacyjnymi, terenem zewnętrznym i parkingami.
 13. Najemca, Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia Imprezy, w tym w szczególności do zabezpieczenia zdrowia i życia uczestników Imprezy. Najemca, Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia przedmiotu najmu przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy dewastacją. Najemca, Organizator odpowiada za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa Obiektu wraz z przyległym terenem.
 14. Najemca, Organizator odpowiada za przestrzegania Instrukcji Bezpieczeństwa, a w szczególności za:
  1. zabezpieczenie drożności dróg ewakuacyjnych i dróg pożarowych wewnętrznych i zewnętrznych,
  2. montaż konstrukcji i urządzeń zgodnie z dokumentacją, przeznaczeniem i właściwymi przepisami,
  3. montaż urządzeń elektrycznych zgodnie z właściwymi normami;
  4. zatrudnienie firm produkcyjnych i innych posiadających właściwe certyfikaty, które stosować będą tylko i wyłącznie certyfikowane materiały,
  5. wszelkie działania związane z pirotechniką w tym pirotechniką sceniczną, winny uzyskać właściwe opinie, być odpowiednio zabezpieczone oraz być ujęte w dokumentacji Imprezy przedkładanej do opiniowania właściwych służb.
  6. zapoznanie osób działających w jego imieniu i na jego rzecz z powołaną wcześniej Instrukcją Bezpieczeństw Pożarowego i niniejszym Regulaminem, Z topografią Obiektu, drogami ewakuacyjnymi, rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego i pomocy medycznej.
 15. Wnoszenie i używanie materiałów pirotechnicznych możliwe jest po uzyskaniu zgody wydanej przez właściwy organ, uzgodnieniu ze służbami technicznymi Agencji Rozwoju Nysy która zarządza HALĄ NYSA. I dozwolone jest dla firm oraz osób posiadających niezbędne certyfikaty w zakresie używania wyrobów pirotechnicznych.
 16. Przedstawiciel najemcy, Organizatora oraz Kierownik do Spraw Bezpieczeństwa działający w imieniu i na rzecz Najemcy, Organizatora uczestniczą w odprawach roboczych zwołanych przez ARN.
 17. W umowach najmu Obiektu dla Imprez niemasowych, powyższe zasady bezpieczeństwa stosuje się odpowiednio.

§6

ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI W OBIEKCIE

 1. Szatnia jest nieobowiązkowa. W szatni przechowywane są nakrycie wierzchnie, parasole, kapelusze, bagaże itp. Rękawiczki, szaliki, czapki, itp., winny zostać starannie schowane i zabezpieczone by nie wypadły z okrycia.
 2. W szatni nie wolno pozostawiać wartościowych przedmiotów.
 3. Korzystanie z szatni podlega opłacie zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Opłata za korzystanie z szatni jest jednorazowa i nie podlega zwrotowi.
 4. W szatni mogą przebywać wyłącznie osoby upoważnione przez ARN.
 5. Rzeczy pozostawione w szatni wydawane są na podstawie numerka szatniowego, za jego zwrotem.
 6. Za zgubiony lub zniszczony numerek szatniowy obowiązuje opłata zgodna z obowiązującym Cennikiem. W przypadku zgubienia numerka szatniowego, rzeczy będą wydane po zakończeniu Imprezy, na podstawie sporządzonego Protokołu.

§7

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Osoby zakłócające porządek i nie przestrzegajcie Regulaminu będą usuwane z terenu Obiektu.
 2. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, w tym zniszczeń, osoba odpowiedzialna za jej dokonanie zostanie obciążona materialnie.
 3. W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu osoby uprawnione mogą zastosować następujące środki:
  1. zwrócić publicznie uwagę i wezwać do zachowania porządku,
  2. wyprowadzić z Obiektu i jego terenu,
  3. przekazać Policji osoby zakłócające porządek publiczny.
 4. ARN zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczanie informacji o zmianie na stronie internetowej o udostępnienie zmian na terenie Obiektu.

 

REGULAMIN SKY BOX

NA TERENIE HALI NYSA (hali sportowo-widowiskowej w Nysie), ul Sudecka 23, 48-303 Nysa

§ 1 

Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze SKY BOX znajdujących się na terenie HALI NYSA zlokalizowanej przy ul. Sudeckiej 23 w Nysie.
2. Osoba korzystająca ze SKY BOX wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich osób zamierzających korzystać lub znajdujących się na terenie SKY BOX, bez względu na wiek.

§ 2

DEFINICJE


Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące definicje:
1. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca Kartę SKY BOX, uprawniona do korzystania ze SKY BOX.
2. Najemca - osoba prawna, osoba fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, która zawarła z Agencją Rozwoju Nysy Sp. z o.o. Umowę najmu SKY BOX.
3. ARN - Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, przy ul. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa, NIP: 753-18-91-768, REGON: 531303212 wpisaną pod nr 0000114959 KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział KRS, wysokość kapitału zakładowego 45.028.000,00 zł. reprezentowaną przez: Bogdana Wyczałkowskiego - prezesa zarządu.
4. Umowa najmu - umowa najmu SKY BOX zawarta pomiędzy Najemcą a ARN.
5. SKY BOX - lokal położony na terenie HALI NYSA, stanowiący przedmiot umowy najmu SKY BOX.
6. HALA NYSA - hala sportowo-widowiskowa znajdująca się w Nysie przy ul. Sudeckiej 23 w Nysie.
7. Regulamin - niniejszy Regulamin oraz każdy inny Regulamin obowiązujący na terenie HALI NYSA.
8. Karta SKY BOX - karta magnetyczna udostępniana Użytkownikowi uprawniająca do wejścia na teren SKY BOX i do korzystania z niego.
9. Opiekun najemcy - osoba wyznaczona przez Najemcę do celów kontaktowych pomiędzy Najemcą a ARN.

§ 3

ZASADY KORZYSTANIE ZE SKY BOX


1. Korzystanie przez Użytkownika ze SKY BOX jest możliwe wyłącznie na podstawie Karty SKY BOX upoważniającej do wejścia na teren SKY BOX lub identyfikatora.
2. Na podstawie Umowy najmu Najemca otrzymuje od ARN Karty SKY BOX w ilości określonej w Umowie. Prawo wstępu do SKY BOX mają także osoby posiadajcie ważne Kraty SKY BOX lub identyfikatory wydane przez ARN w ilości odpowiadającej pojemności SKY BOX.
3. Najemca nie jest uprawniony do wprowadzenia na teren SKY BOX większej liczby osób, niż to wynika z ilości wydanych Kart SKY BOX bądź identyfikatorów.
4. Najemca jest zobowiązany do wskazania ARN osoby odpowiedzialnej z ramienia Najemcy za korzystanie ze SKY BOX - Opiwkun najemcy. Osoba ta będzie jednocześnie osobą kontaktową w sprawach związanych z korzystaniem ze SKY BOX przez Najemcę oraz Użytkowników. Wskazanie osoby kontaktowej z ramienia Najemcy następuje poprzez podanie jej imienia i nazwiska, adresu poczty e-mail oraz numeru telefonu. Czynności dokonane przez osobę kontaktową wskazaną przez Najemcę uważa się za czynności dokonane przez Najemcę.
5. Do wejścia na teren SKY BOX i do korzystania ze SKY BOX uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy będący w posiadaniu aktywnej Karty SKY BOX bądź identyfikatora.
6. Do Karty SKY BOX może zostać przypisany wyłącznie jeden Użytkownik, niezależnie od wieku. Na potrzeby korzystania ze SKY BOX osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku Życia) uprawnione są do wejścia na teren SKY BOX i do korzystania z niego wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
8. Osoby posiadające aktywne Karty SKY BOX przekazane im przez Najemcę są uprawnione do korzystania ze SKY BOX w godzinach pracy HALI NYSA (pn.-pt 8:00-22:00, sob. 8:00-14:00 i nd. oraz dni wolne ustawowo od pracy). Uprawnione są również do korzystania ze SKY BOX w czasie organizowanych na terenie HALI NYSA imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 r., nr 62, poz. 504), jak też w okresie poza takimi imprezami z wyłączeniem imprez, na które nie wykupili biletów lub imprez zamkniętych. Informacja o planowanej imprezie zamkniętej bądź, której koszt biletów nie wchodzi w pakiet objęty umową najmu zostanie przekazana najpóźniej w terminie do 30 dni poprzedzających wydarzenie.
9. Wstęp na teren SKY BOX w okresie poza imprezami masowymi będzie możliwy każdorazowo wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu tego faktu przez Opiekuna najemcy i potwierdzony imienną listą Użytkowników wraz z podaniem imion i nazwisk.
10. Każde wejście i wyjście ze SKY BOX poza okresem trwania imprezy masowej będzie monitorowane i odnotowywane przez obsługę HALI NYSA w Biurze Obsługi Klienta.
11. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w SKY BOX i na terenie HALI NYSA przez Użytkowników.
12. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego, jednakże nie później niż w terminie 3 dni, zgłoszenia faktu utraty lub zniszczenia Karty SKY BOX. Po zgłoszeniu przez Najemcę faktu utraty lub zniszczenia Karty SKY BOX ARN dokonuje dezaktywacji utraconej Karty SKY BOX. Najemca jest uprawniony do uzyskania nowej Karty SKY BOX w miejsce utraconej lub zniszczonej. Nowa Karta SKY BOX zostanie wydana Najemcy wyłącznie po uiszczeniu przez niego opłaty aktywacyjnej w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych netto. Do dokonania powyższych czynności uprawniona jest wyłącznie Opiekun najemcy, o której mowa w ust. 4. Nowa Karta SKY BOX zostanie wydana wyłącznie Opiekunowi Najemcy.
13. ARN zastrzega sobie prawo odmowy wpuszczenia na teren SKY BOX osób:
a) nie posiadających przy sobie Karty SKY BOX bądź identyfikatora;
b) będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
c) poniżej 18 roku życia, jeżeli nie znajdują się pod opieką osoby dorosłej;
d) w stosunku do których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową;
e) w stosunku do których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach, a zakaz ten obejmuje również HALĘ NYSA, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn.
zm.);
14. ARN zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu SKY BOX oraz terenu HALI NYSA każdej osoby, która:
a) swoim zachowaniem narusza przepisy prawa;
b) nie stosuje się do poleceń obsługi i ochrony HALI NYSA, Policji lub służb porządkowych;
c) zachowuje się wulgarnie lub agresywnie;
d) nie posiada aktywnej Karty SKY BOX lub identyfikatora,
e) nie stosuje się do postanowień Regulaminów.
15. Na korytarzach, ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach wspólnych trybuny V obowiązuje całkowity zakaz posiadania i spożywania alkoholu. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie tego zakazu przez Użytkowników.
ARN jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2.000 (słownie: dwa tysiące) złotych netto za każdy przypadek naruszenia przez Najemcę/Użytkownika zakazu, o którym mowa w niniejszym ustępie. Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w terminie wskazanym przez ARN w pisemnym wezwaniu do zapłaty. Niezależnie od powyższego, ARN będzie uprawniony do dochodzenia od Najemcy odszkodowania uzupełniającego, ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych.
16. ARN nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania przez Najemcę/Użytkowników ze SKY BOX wskutek zaistnienia zdarzeń, których ARN przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, a w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego charakter siły wyższej.
17. ARN nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom znajdującym się na terenie SKY BOX wskutek działań lub zaniechań innych osób, za które ARN nie ponosi odpowiedzialności.
18. ARN nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania ze SKY BOX w przypadkach, o których mowa w ust. 16 i 17 niniejszego paragrafu.
19. Najemca obowiązany jest do przestrzegania zaleceń porządkowych i organizacyjnych wskazanych przez ARN lub organizatora imprezy. W szczególności Najemca zobowiązany jest do całkowitego wygaszenia oświetlenia SKY BOX w momencie wskazanym przez organizatora wybranej imprezy.
20. Najemca nie jest uprawniony do korzystania ze SKY BOX w trakcie trwania prac montażowych, prób lub treningów na terenie hali głównej HALI NYSA. O w/w utrudnieniach Wynajmujący powiadomi Najemcę na 30 dni przed ich wystąpieniem.

§ 4


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminów obowiązujących w HALI NYSA.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2018 r. i obowiązuje bezterminowo.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminy nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo znajdują przepisy obowiązującego prawa.
4. ARN zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów w każdym momencie. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, ARN poinformuje o tym niezwłocznie Najemców - w tym Opiekuna najemcy - zawiadamiając ich za pośrednictwem poczty e-mail oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu stronie internetowej www.halanysa.pl, wskazując datę wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
5. W przypadku dokonania zmian niniejszego Regulaminu ARN poinformuje o tym niezwłocznie Najemców, przesyłając im za pośrednictwem poczty e-mail, informację o dokonanej zmianie oraz publikując jednolity tekst Regulaminu na stronie internetowej www.halanysa.pl, wskazując jednocześnie datę wejścia w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Najemca może do chwili oznaczonej w zawiadomieniu przesłanym przez ARN, rozwiązać Umowę składając ARN stosowne oświadczenie.
6. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia Regulaminu okazały się lub stały się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony. W miejsce nieważnych lub nieskutecznych postanowień strony wprowadzą nowe postanowienia w pełni skuteczne. W przypadku braku porozumienia zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia osoby fizycznej zawierającej z ARN umowy w celu, który można uznać za nie związany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, z ochrony przyznanej jej na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie zgodnie z obowiązującymi przepisami byłoby właściwe w braku wyboru, to jest prawa państwa, w którym w/w osoba fizyczna ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem że ARN:
a) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym w/w osoba fizyczna ma miejsce zwykłego pobytu; lub
b) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie, a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
8. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ARN. Niniejsze zastrzeżenie nie znajduje zastosowania w przypadku Najemców będących konsumentami

 

REGULAMIN WI-FI

Regulamin korzystania z bezprzewodowej sieci Wi-Fi na terenie hali sportowo-widowiskowej HALA NYSA

§1

Sieć bezprzewodowa Wi-Fi, zwana dalej siecią HALA NYSA jest siecią komputerową służącą do bezprzewodowego i darmowego dostępu do Internetu na terenie budynku hali sportowo-widowiskowej HALA NYSA, 48-300 Nysa, ul. Sudecka 23 zarządzanej przez AgencjĘ Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w Nysie, ul. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa, NIP: 753-18-91-768, REGON: 531303212 wpisaną pod nr 0000114959 KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział KRS, wysokość kapitału zakładowego 40.722.500,00 zł.

§2

1. W celu uzyskania połączenia z siecią bezprzewodową Wi-Fi należy wybrać identyfikator sieci SSID: HALA NYSA.
2. Do podłączenia z siecią HALA NYSA wymagane jest posiadanie urządzenia z interfejsem sieci. bezprzewodowej zgodnym ze standardem IEEE 802.11a/b/g/n pracującym w paśmie ISM 2,4GHz lub 5GHz.
3. Dostęp do sieci wymaga zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
4. Dla połączeń w sieci HALA NYSA prowadzona jest retencja danych telekomunikacyjnych - Zgodnie z art. 180a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

§3

Użytkownik sieci HALA NYSA zobowiązuje się do:
1. Wykorzystywania sieci wyłącznie do działań zgodnych z prawem,
2. Przesyłania i udostępniania treści, które nie naruszają prawa i nie są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nie należącej do użytkownika,
3. Nie przesyłania i nie udostępniania treści mogących naruszyć czyjeś dobra osobiste,
4. Nie wykorzystywania dostępu w celu masowego rozsyłania treści reklamowych,
5. Nie rozpowszechniania wirusów komputerowych mogących uszkodzić komputery i urządzenia mobilne innych użytkowników sieci,
6. Stałej kontroli antywirusowej swojego komputera i urządzeń mobilnych.

§4

Użytkownik naruszający zasady niniejszego Regulaminu może zostać pozbawiony okresowo lub całkowicie dostępu do w/w sieci, a w szczególności za:
1. Omijanie zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym
2. Udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i pornograficznych,
3. Wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci.

§5

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody spowodowane jego działalnością z użyciem sieci.

§6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

 

REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEZONEGO PRZY HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ HALA NYSA

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z parkingu niestrzeżonego przy Hali sportowo- widowiskowej HALA NYSA w Nysie.
2. Teren parkingu stanowi integralną część hali sportowo- widowiskowej HALA NYSA, zlokalizowany w Nysie przy ul Sudeckiej 23, z wjazdami od ul. 11 listopada oraz od ul. Bolesława Leśmiana, dalej zwany Parkingiem.
3. Parking jest własnością Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o.4. Zarządcą Parkingu jest Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, ul. Marcinkowskiego 2-4,48-300 Nysa.
4. Zarządcą Parkingu jest Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, ul. Marcinkowskiego 2- 4,48-300 Nysa.

§2

1. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
3. Za użytkownika pojazdu (dalej zwanego Użytkownikiem) uważa się nie tylko kierowcę pojazdu, ale również pasażera pojazdu oraz właściciela pojazdu.

§3

ZASADY KORZYSTANIA

1. Parking jest niestrzeżony, bezpłatny oraz objęty monitoringiem wizyjnym. Parking jest czynny całodobowo przez wszystkie dni tygodnia. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona.1. Parking jest niestrzeżony, bezpłatny oraz objęty monitoringiem wizyjnym. Parking jest czynny całodobowo przez wszystkie dni tygodnia. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona.
2. Parking przeznaczony jest dla samochodów osobowych oraz dostawczych do 3,5 t o wymiarach normatywnych. Pojazdy o masie przekraczającej 3,5t mogą parkować tylko za zgodą Zarządcy.
3. Zarządca zastrzega sobie prawo do okresowego ograniczenia korzystania z Parkingu w całości lub jego części.
4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju), zniszczenia lub uszkodzenia w znajdujących się na terenie Parkingu pojazdach, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach jak i poza nimi.
5. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu wyrządzone przez kierujących pojazdami, inne osoby przebywające na Parkingu, ani osoby trzecie.
6. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy oraz osobom trzecim na terenie Parkingu na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
7. Kosztami wynikłymi z niezastosowania się do zasad Regulaminu obciążony zostaje Użytkownik.        Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych oraz oznaczeń numerycznych miejsc postojowych na Parkingu.
8. Postój pojazdu może się odbywać wyłącznie na oznaczonym miejscu parkingowym, przyporządkowanym danemu Użytkownikowi.
9. Zabrania się wjazdu na teren Parkingu pojazdów, których rozmiary uniemożliwiają zastosowanie do zasad określonych w regulaminie.
10. Na jednym miejscu parkingowym wyznaczonym dla samochodów osobowych dozwolone jest parkowanie nie więcej niż dwóch motocykli.
11. W czasie wykonywania manewrów parkowania kierujący pojazdem zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność, a wszelkie manewry wykonywać tak, aby nie uszkodzić znajdujących się na Parkingu innych pojazdów oraz ustawiać pojazd w wyznaczonych zatokach bez zastawiania i zasłaniania linii. Pojazd należy zostawić unieruchomiony, z wyłączonym zapłonem i bez włączonych świateł.
12. Kontrola w zakresie prawidłowości parkowania pojazdów należy do Zarządcy i osób przez niego upoważnionych. W sprawach niejasnych dotyczących zasad korzystania z Parkingu należy kontaktować się z Zarządcą.
13. Na Parkingu zabronione jest:
a) palenie wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów) lub używanie otwartego ognia,
b) spożywanie alkoholu lub zażywanie środków odurzających,
c) zanieczyszczanie Parkingu (w szczególności rzucanie odpadów),
d) naruszanie porządku publicznego (np. przez umyślne hałasowanie, wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki, „drift”, etc.),
e) mycie lub odkurzanie pojazdu, naprawianie, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju,
f) nieuzasadnione pozostawianie pojazdu z pracującym silnikiem,
g) nieuzasadnione wykonywanie czynności serwisowo-naprawczych pojazdu lub tankowanie paliw,
h) pozostawienie w pojeździe dzieci bez opieki,
i) pozostawienie w pojeździe zwierząt bez opieki,
j) poruszanie się na rowerach, rolkach lub deskorolkach,
k) prowadzenie działalności gospodarczej, reklamowanie lub agitowanie bez zgody właściciela Parkingu,
l) przebywanie osób nieupoważnionych,
m) holowanie pojazdów z wyjątkiem przypadków koniecznych,
n) poruszanie się pojazdami z przyczepami, pojazdów członowych oraz pojazdów specjalnych,
o) poruszanie się pojazdami przewożącymi materiały łatwopalne, żrące lub wybuchowe,
p) poruszanie się pojazdami z nieszczelnościami powodującymi wyciek substancji niebezpiecznych (np. paliwa) lub brudzących, a także pojazdami przewożącymi materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia.

§5
KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleni dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), informujemy, że: Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu wizyjnego jest Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, ul. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa;
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię Zarządcy oraz administratora danych osobowych;
3. Zapisy z monitoringu będą przechowywane w zależności od wielkości danych do nadpisania danych, nie dłużej niż 30 dni;
4. Odbiorcami danych osobowych użytkownika będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Użytkownik zarejestrowany przez system monitoringu wizyjnego ma prawo dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§6
PRZEPISY KOŃCOWE

1. Jeżeli Użytkownik pojazdu nie przestrzega zasad korzystania z Parkingu wskazanych w Regulaminie, Zarządca będzie uprawniony do samodzielnego odholowania pojazdu na wybrane przez niego miejsce, na koszt i ryzyko Użytkownika.
2. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Parkingu należy zgłaszać do Zarządcy pod nr tel. + 48 77 448 14 91 lub na e-mail: sekretariat@arn.nysa.pl 

 

 

Agencja Rozwoju Nysy
BOGDAN WYCZAŁKOWSKI
prezes zarządu

 

 

do góry